VISI

Melahirkan belia positif yang berdaya saing, berketrampilan dan bertanggungjawab dalam membina masa depan negara

MISI

  • Mengenalpasti dan menyerlahkan potensi belia melalui pelaksanaan program yang menarik, berkualiti serta memperluas jaringan dan hubungan kerjasama strategik

OBJEKTIF

  • Menyediakan program dan aktiviti non formal yang berasaskan pembangunan potensi dan kesukarelawanan
  • Membangunkan imej belia awal dan belia pertengahan berteraskan pembangunan belia positif 8C selari dengan Dasar Belia Malaysia (DBM)
  • Membina dan memperkukuhkan jaringan hubungan dalam melaksanakan secara bersepadu bersama agensi yang mempunyai kepakaran.